>Salgs- og leveringsbetingeser
Salgs- og leveringsbetingeser

SITECH Danmark

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

SITECH Danmark, Mossvej 9, 8700 Horsens

ANVENDELSE

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for SITECH Danmark A/S (herefter SITECH) salg af Trimble systemer, data, software og reservedele til kunden (herefter ”kunden”) samt udførelse af værkstedsarbejder for kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem SITECH og kunden.

TILBUD

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende én måned fra tilbuddets dato. Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af SITECHs standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra SITECHs leverandører og for mellemsalg.

ORDRER

En ordre er bindende, når SITECH har givet en skriftlig ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af kunden uden skriftlig accept fra SITECH og mod betaling af 20% af ordreværdien. Tillægsordrer, såsom tilbehør og montering af dette, behandles som separate ordrer.

LEVERINGSOMFANG

Leverancen omfatter kun de i tilbuddet, respektive ordrebekræftelsen, udtrykkeligt specificerede angivelser, herunder udstyr samt eventuelle ydelser til senere levering.

 PRISER

Prisen for salgsgenstanden er specificeret i ordrebekræftelsen. Prisen er, medmindre andet fremgår, eksklusive moms, told, samt andre skatter og afgifter. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer der er anført med hensyn til accept og leveringsfrist.

For salgsgenstande solgt monteret forudsættes, at montagearbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid. Ønskes montagearbejdet udført uden for normal arbejdstid, betaler køber udover gældende normaltakster de herved påførte ekstraomkostninger til arbejdsløn, rejseomkostninger og eventuelle diæter efter de til enhver tid gældende takster.

Reklamationer vedrørende faktura udstedt af SITECH skal være SITECH i hænde senest 7 kalenderdage efter fakturaens udstedelse.

PRISREGULERING

Ved salg af nye salgsgenstande gælder, at såfremt SITECHs leverandører gennemfører prisstigninger over for SITECH og disse prisforhøjelser omfatter bestilte, men endnu ikke leverede salgsgenstande, forhøjes den i ordrebekræftelsen anførte pris tilsvarende. Kunden kan dog annullere den indgåede aftale ved skriftligt at fremsende meddelelse herom til SITECH straks efter at kunden har modtaget meddelelsen om prisreguleringen.

LEVERING

Når intet andet er aftalt, er prisen beregnet for varen frit leveret hos køber i Danmark og F.O.B. dansk havn for leverancer til Færøerne og Grønland.

Forsendelse og overbringelse af varer foretages på kundens risiko, når forsendelsen ikke sker ved SITECHs foranstaltning. Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på kundens specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. I tilfælde af forsinkelse giver SITECH kunden besked herom snarest muligt. Forsinkelse giver ikke kunden ret til at hæve eller ret til at kræve erstatning. SITECH påtager sig intet ansvar for indirekte tab forårsaget af for sen levering.

Såfremt levering ikke har fundet sted fire uger efter skriftligt påkrav herom fra kunden, er kunden dog berettiget til at hæve handlen.

FORCE MAJEURE

SITECH er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, hvis dette skyldes omstændigheder som SITECH ikke har indflydelse på, eller som gør aftalens opfyldelse urimeligt byrdefuld, såsom arbejdskonflikter, brand, usædvanlige naturbegivenheder.

INDBYTNING

Indbytning af brugt materiale kan kun ske efter forudgående aftale. Ved indbyttet brugt materiel overgår risikoen først til SITECH ved materiellets fysiske overlevering. Forsendelse og overbringelse af varer foretages for kundens risiko, når forsendelsen ikke sker ved SITECHs foranstaltning. Indbytningen forudsætter, at kunden afleverer det brugte materiel i den stand, det havde ved aftalens indgåelse bortset fra forringelser, der skyldes almindeligt slid og ælde i perioden frem til levering. Vedligeholdelses- og eventuelle reparationsomkostninger indtil levering afholdes således af kunden. Såfremt der i indbyttet materiel forefindes restgæld, påhviler det kunden at betale ydelser, der er forfaldne til betaling, inden leveringen til SITECH.

BETALING

Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: netto kontant ved varens modtagelse.
Kunden har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af modkrav af nogen som helst art.

EJENDOMSFORBEHOLD

Indtil hele købesummen med renter og leveringsomkostninger er fuldt betalt, forbliver ejendomsretten til varen hos SITECH.

 

REKLAMATIONSRET OG ANSVAR FOR MANGLER

GENERELT:

SITECH yder reklamationsret i tolv måneder fra leveringsdagen. Reklamationsfristen på 2 år i købelovens §54 er således fraveget. I reklamationsperioden påtager SITECH sig, uden beregning for kunden, at udbedre fejl eller mangler ved materiellet, der kan henføres til materiale-, produktions- eller klargøringsfejl der forelå før risikoens overgang. SITECH har intet ansvar for indirekte tab, der skyldes mangler ved det leverede, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Foretager SITECH i reklamationsperioden mangeludbedring, forlænges den nævnte reklamationsperiode ikke. Reparation og udskiftning af reservedele foretages i den udstrækning, det af SITECH skønnes nødvendigt for at holde udstyret i fuld driftsklar stand.

Såfremt de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, fortaber kunden sin reklamationsret, indtil betalingsforholdet er bragt á jour. For Grønland og Færøerne samt for maskiner, som anvendes uden for Danmark, aftales service- og garantibestemmelser individuelt.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRUGT MATERIEL

Med mindre andet er skriftligt aftalt, leveres brugt udstyr som det er og forefindes, og SITECH hæfter ikke for faktiske mangler.

PRODUKTANSVAR

SITECH er kun ansvarlig for den skade, det solgte materiel måtte forvolde, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af SITECH. SITECH hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. SITECHs ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million danske kroner. SITECH hæfter kun i ét år fra materiellets overgivelse til kunden for de skader, materiellet måtte forvolde. I det omfang SITECH måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med det brug, kunden måtte gøre af det solgte materiel – herunder videresalg – er kunden pligtig at skadesløsholde SITECH for det ansvar, denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod SITECH i anledning af det solgte materiel.

Enhver ændring af udstyrets konstruktion, der kan ændre produktets arbejdsfunktion og sikkerhed udført af andre end SITECH, sker for kundens egen risiko. Enhver ændring kræver ny CE-godkendelse, som det påhviler kunden at opnå.

TVISTER, LOVVALG

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.