>SITECH Danmark
SITECH Danmark

Vilkår for brug af Sitech.dk

Velkommen til SITECHs websted (“webstedet”). Dette websted og indholdet på det tilhører og administreres af SITECH Danmark A/S  (“SITECH “), som har sit hovedkvarter på Mossvej 9, 8700 Horsens og med CVR-nummer: 3276 3464.

 ANVENDELSESOMRÅDE

Disse brugsvilkår og -betingelser (“brugsvilkår”) gælder for dine besøg på og brug af webstedet samt for alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester, der leveres til dig på eller via dette websted (“oplysningerne”).

Når du besøger og bruger dette websted, accepterer du, at vores brugsvilkår finder anvendelse. SITECH kan til enhver tid ændre eller på anden måde modificere disse brugsvilkår. De ændrede brugsvilkår træder i kraft i det øjeblik, de offentliggøres på dette websted. Det anbefales, at brugere af dette websted regelmæssigt læser brugsvilkårene af hensyn til eventuelle ændringer.

Disse brugsvilkår blev sidst ændret den 1. januar 2022

OPLYSNINGER OG ERSTATNINGSANSVAR

Oplysningerne er alene til generel orientering og er ikke rådgivning. SITECH vil gøre, hvad der er rimeligt, for at ajourføre oplysningerne på dette websted, men indestår ikke for, at webstedet og oplysningerne er fri for fejl, defekter, malware og virusser, eller at webstedet og oplysningerne er nøjagtige og ajourførte.

SITECH er ikke erstatningspligtig for nogen skader, der skyldes brug (eller manglende mulighed for brug) af webstedet, herunder skader, der skyldes malware, virusser, oplysningernes eller webstedets unøjagtighed eller ufuldstændighed, medmindre en sådan skade er resultatet af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed, der kan tilskrives SITECH.

SITECHer desuden ikke erstatningspligtig for skader, der skyldes brug af (eller manglende mulighed for at bruge) elektroniske kommunikationsmidler, uanset om de er knyttet til webstedet, herunder – men ikke begrænset til – skader, der skyldes manglende eller sen levering af elektronisk kommunikation, opsnapning eller manipulering af elektronisk kommunikation af tredjeparter eller af computerprogrammer, der anvendes til elektronisk kommunikation og overførsel af virusser.

FORTROLIGHEDSERKLÆRING

De personoplysninger, der oplyses eller indsamles via eller i forbindelse med dette websted, anvendes udelukkende i overensstemmelse med SITECHs fortrolighedserklæring. Brugsvilkårene er med forbehold for SITECHs fortrolighedserklæring, der er lagt ud på dette websted.

STEDER, DER ER LINKET TIL

Dette websted kan indeholde links til eksterne internetsteder. SITECH er ikke ansvarlig for brug af eller indhold på internetsteder, som indeholder links til dette sted, eller som dette sted indeholder links til. SITECHs fortrolighedserklæring finder ikke anvendelse på indsamling og behandling af dine personoplysninger på eller gennem sådanne eksterne sider.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Medmindre andet fremgår, tilhører alle rettigheder til dette websted og oplysningerne på det, herunder copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, SITECH. Brugere må læse webstedet og oplysningerne og lave kopier til deres egen personlige brug, for eksempel ved at udskrive eller gemme dem. Al anden brug af webstedet eller oplysningerne på det, for eksempel opbevaring eller reproduktion af (en del af) webstedet på ethvert eksternt internetsted eller oprettelse af link, hypertekst eller dybe links mellem webstedet og ethvert andet internetsted eller enhver anden brug er forbudt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra SITECH.

“SITECH®” og alle andre varemærker, der optræder på dette websted, er registrerede varemærker tilhørende SITECH eller et af deres tilknyttede selskaber.

UANMODEDE IDÉER

Hvis du poster uanmodede idéer og/eller materiale, uanset om de består af tekst, billeder, lyd, software, oplysninger eller andet (“materialerne”) på dette websted eller sender dem til SITECH via e-mail eller på anden måde, har SITECH ret til at bruge, kopiere og/eller kommercielt udnytte sådanne materialer i videst mulige omfang og vederlagsfrit, og SITECH er ikke bundet af nogen fortrolighedsforpligtelser for så vidt angår sådanne materialer.

Du erstatter herved og holder SITECH skadesløs for og over for alle søgsmål, krav og erstatningspligter rettet mod SITECH som følge af brug og/eller udnyttelse af materialerne, hvorved enhver tredjeparts rettigheder (intellektuelle rettigheder) krænkes, eller som på anden måde er ulovlig over for en tredjepart.

VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår eller anvendelsen af dem af en kompetent ret erklæres ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, bevarer de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår deres gyldighed, og anvendelsen af en sådan bestemmelse fortolkes, således at den med rimelighed afspejler parternes hensigt. Parterne aftaler desuden at erstatte en sådan ugyldig eller uigennemførlig bestemmelse i disse brugsvilkår med en gyldig og gennemførlig bestemmelse, der, i det omfang det er muligt, opfylder de økonomiske, erhvervsmæssige og andre formål af en sådan ugyldig eller uigennemførlig bestemmelse.

Disse brugsvilkår reguleres udelukkende af lovgivningen i  Danmark . Alle tvister i forbindelse med disse brugsvilkår, herunder tvister vedrørende forekomsten og gyldigheden af dem, skal indgives for den kompetente ret i Horsens, Danmark, medmindre ufravigelige lovkrav fastlægger andet. Kontakt vedr. ovenstående: mail@sitech.dk